Informatieavond subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Het ministerie voor Medische Zorg heeft een subsidieregeling vastgesteld voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.
Binnensport verenigingen, buitensport verenigingen en zwembaden kunnen in aanmerking komen voor subsidie.
Bent u een commerciële organisatie met winstoogmerk? Dan kunt u geen aanvraag indienen. Ook hondenverenigingen, denksport en maneges zijn uitgesloten.

De gemeente organiseert samen met de Sportfederatie een informatieavond. Denkt u in aanmerking te komen voor subsidie? Kom naar deze avond!
De bijeenkomst is gepland op 30 oktober. Zet deze datum vast in uw agenda! Nadere informatie volgt later.

Wilt u zich vast inlezen in de regeling?  Klik hier voor de Staatscourant jaargang 2018, nr. 40859 (kenmerk van de regeling 1373516-177691-S)

Deskundigheidsbevordering binnen jouw (sport)vereniging?

Heeft jouw vereniging behoefte aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, trainers en bestuurlijke functies, zoals: trainingen, opleidingen of opfriscursussen?

Team Sportservice Den Helder wil graag een passend aanbod voor sportverenigingen in Den Helder realiseren en is daarom benieuwd naar jullie behoefte. Invullen van de enquête neemt ongeveer 7 minuten in beslag. Klik hier voor de enquête

Bestuursleden gezocht

De Sportfederatie is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur van onze federatie streeft ernaar dat het bestaat uit leden met een verschillende sportachtergrond. Om die reden zoeken wij bij voorkeur mensen met een andere dan een balsport achtergrond, hoewel wij ook kandidaten uit deze sporten van harte verwelkomen.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de secretaris Jelle Wieling (telnr. 621405)

Met vriendelijke groet,
Bert Deckers (Vz. Sportfederatie)
Tel.nr. 619975 of 06-37474539

Talentenfonds voor jonge (top)sporters

Aan de bestuurders van de Helderse sportverenigingen,

Sport vormt een belangrijk onderdeel van de samenleving in de gemeente Den Helder. Talrijke jongens en meisjes maken op jonge leeftijd kennis met allerlei sporten. Sportverenigingen met hun trainers en bestuursleden staan wekelijks klaar om zowel de trainingen als de wedstrijden mogelijk te maken. Daarnaast ondersteunen veel ouders en familieleden de jeugd en jongeren hierin.

De gemeente Den Helder kent sinds 2006 het Jeugdsportfonds. Minder draagkrachtige ouder(s) kunnen via intermediairs een beroep doen op dit fonds. In 2017 zijn ruim 550 kinderen door een bijdrage uit het jeugdsportfonds  in staat gesteld om te sporten.

Jeugdige topsporters met een topsportstatus van een landelijke sportbond kunnen vanaf heden een beroep doen op het gemeentelijke topsportfonds. Hiervoor is een maximaal bedrag van € 2.000 per jaar/per sporter beschikbaar. Aan deze regeling is geen inkomenstoets verbonden.

Nieuw: Talentenfonds voor jonge (top-) sporters!

Op initiatief van Bart Brinkman uit Huisduinen is Den Helder onlangs een ‘Talentenfonds voor jonge (top-) sporters” rijker. Het is het cadeau van Brinkman en zijn vrienden aan de Helderse sportsamenleving naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag. Vanaf heden kunnen jonge (top) sporters een beroep doen op een bijdrage uit het fonds (max. € 300,00 per jaar).  Het gaat dan om een kleine bijdrage voor de deelname aan bijzondere trainingen en wedstrijden. Ook behoort een aanvraag voor het verzorgen van een lezing of training van een bekende trainer tot de mogelijkheden.

De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie bestaande uit bestuursleden van de stichting Jeugdsportfonds. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar via een mail aan:  dickvanderweide@hotmail.com.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat verenigingen die een ledenadministratie voeren over een AVG-verklaring dienen te beschikken. Deze verklaring houdt in dat de vereniging op verantwoorde wijze omgaat met de bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Om verenigingen in staat te stellen over een goede verklaring te beschikken is er een AVG stappenplan ontwikkeld. Toegang tot dit digitale stappenplan wordt verkregen door een voucher aan te vragen bij de landelijke bond waarbij de vereniging is aangesloten.

Team Sportservice verzorgt een cursus in onze gemeente om onder begeleiding dit stappenplan af te ronden en uiteindelijk over de AVG verklaring te beschikken. Inschrijven voor deze cursus is mogelijk tot 31 maart 2018. U kunt zich opgeven via info@sportfederatiedenhelder.nl. De kosten voor deze cursus die na de zomervakantie op 2 avonden zal worden gehouden zijn € 65,00.