Statuten en Huishoudelijk reglement

STATUTEN

Artikel: 1

De vereniging draagt de naam “Sportfederatie Den Helder” en is gevestigd te Den Helder. In deze statuten zal de vereniging verder worden aangeduid met “de federatie”.

OPRICHTING

Artikel: 2

De federatie is opgericht op achttien december negentienhonderd tachtig als een voortzetting van de op zeventien september negentienhonderd zevenenveertig opgerichte vereniging “Helderse Sportraad”, en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel: 3

De federatie stelt zich tot doel een overkoepelende organisatie te zijn ten dienste van de aangesloten sportverenigingen/organisaties. Zij tracht dit doel te bereiken door belangenbehartiging, ontwikkeling van initiatieven op sportief en organisatorisch gebied en al hetgeen verder op wettige en geoorloofde wijze kan strekken tot bevordering van de sport binnen de Helderse gemeenschap.

LIDMAATSCHAP

Artikel: 4

De federatie kent leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.

Artikel: 5

1. Leden kunnen zijn in de gemeente Den Helder gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende sportverenigingen/organisaties dan wel afdelingen hiervan, welke zich hiertoe hebben aangemeld en zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, eerste lid.

2. Ereleden zijn personen die gedurende tenminste 15 jaar deel uitgemaakt hebben van het bestuur en wegens buitengewone verdiensten voor de federatie of voor de sport in het algemeen, daartoe zijn benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, tweede lid.

3. Leden van verdienste zijn personen, die gedurende 9 jaar aaneengesloten, deel uitgemaakt hebben van het bestuur en wegens grote verdiensten voor de federatie of voor de sport in het algemeen, daartoe zijn benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, tweede lid.

4. Ereleden en leden van verdienste hebben geen financiële verplichtingen aan de federatie. Zij hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben, indien hun dit wordt verzocht, een adviserende stem.

Artikel: 6

1. Sportverenigingen/organisaties, welk geen commercieel karakter hebben, kunnen na schriftelijke aanmelding bij het bestuur als lid van de federatie worden toegelaten. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. Een voordracht tot benoeming tot erelid of lid van verdienste kan ook worden gedaan op schriftelijke voordracht van tenminste tien leden, welke voordracht het bestuur moet hebben bereikt uiterlijk zeven dagen voor de desbetreffende algemene vergadering.

DONATEURS

Artikel: 7

Donateurs zijn zij, die zich verbinden tot het storten van een jaarlijkse financiële bijdrage in de kas van de federatie.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel: 8

Het lidmaatschap eindigt door:
a. ontbinding van de als lid bij de federatie aangesloten sportvereniging/organisatie;
b. opzegging door het lid door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. In dit geval eindigt het lidmaatschap aan het einde van het lopende verenigingsjaar;
c. opzegging namens de federatie. Die kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de federatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de federatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. ontzetting uit het lidmaatschap als geregeld in artikel 9.

Artikel: 9

Wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de federatie, kan dit lid uit het lidmaatschap worden ontzet. Deze ontzetting geschiedt door het bestuur, behoudens beroep op de algemene vergadering binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting.

GELDMIDDELEN

Artikel: 10

1.De inkomsten van de federatie bestaan uit:
a. de contributies van de leden;
b. donaties;
c. subsidies;
d. schenkingen en andere toevallige baten;
2. De door de leden verschuldigde contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

BESTUUR

Artikel: 11

Het bestuur bestaat tenminste uit vijf personen, te weten: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en – zo mogelijk – commissarissen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden onderling door het bestuur verdeeld. Een bestuurslid, met uitzondering van de voorzitter, kan meer functies in het bestuur bekleden.

Artikel: 12

De leden van het bestuur worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel uit als buiten de leden worden benoemd, met dien verstande dat de meerderheid in het bestuur dient te bestaan uit leden die tevens zijn aangesloten bij een lid sportvereniging/organisatie van de federatie. Jaarlijks treedt een derde gedeelte van het bestuur af, volgens een door het bestuur vast te stellen rooster De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.

Artikel: 13

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de federatie.
Voorzitter, secretaris en penningmeester danwel hun vervangers vertegenwoordigen de federatie in en buiten rechte.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel: 14

1. Behoudens de bepalingen volgens de statuten is het bestuur belast met bet besturen van de federatie. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft bet bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
2. Het bestuur is, met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het verlenen van geldleningen, het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de federatie zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van derden verbindt.

Artikel: 15

  1. Binnen drie maanden na het einde van ieder verenigingsjaar zal een algemene vergadering worden belegd. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over zijn werkzaamheden, over de geldmiddelen en over de activiteiten van de federatie in het afgelopen jaar, onder overlegging van de nodige bescheiden.
    De algemene vergadering benoemt jaarlijks op voordracht van het bestuur een commissie van twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het verstreken jaar. De commissie brengt op de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. Op een dergelijke vergadering zal het bestuur het te voeren beleid en de begroting voor het lopende jaar aan de leden ter goedkeuring voorleggen.
  2. Het bestuur is bevoegd te allen tijde, en is verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigd leden, binnen vier weken een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen. Blijft het bestuur in het laatstgenoemde geval in gebreke, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.
  3. Tot het bijwonen van een algemene vergadering worden alle leden tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk opgeroepen. In spoedeisende gevallen, een en ander ter beoordeling van bet bestuur, kan de hierboven bepaalde termijn tot zeven dagen worden teruggebracht.
  4. De leden zijn verplicht tot bet bijwonen van de algemene vergadering en hebben daarbij bij stemmingen een stem. Bij afwezigheid zonder bericht van verhindering zijn zij ter zake een boete verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene vergadering wordt bepaald. Het bericht van verhindering dient schriftelijk en uiterlijk drie dagen voor de vergadering door het bestuur te zijn ontvangen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel: 16

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op een daartoe belegde algemene vergadering met tenminste twee/derde van het aantal uitgebracht geldige stemmen. Bij een dergelijke vergadering moeten tenminste vijftien stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Bij gebreke van dit aantal leden wordt op een binnen een maand, doch minstens veertien dagen na eerstbedoelde vergadering te houden nieuwe algemene vergadering bij twee/derde meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen der alsdan aanwezige leden over het oorspronkelijke wijzigingsvoorstel beslist.
Een voorstel tot wijziging van de statuten dient minstens veertien dagen voor de aanvang van de algemene vergadering in het bezit te zijn van alle leden. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt en door het bestuur authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten is neergelegd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de federatie haar zetel heeft.
Tot het verlijden van de notariële akte en het neerleggen van het authentieke afschrift is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel: 17

De federatie kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een algemene vergadering tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden der federatie zich daarvoor verklaren. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste veertien dagen na de eerste te houden algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Een besluit tot ontbinding wordt tevens geacht een besluit tot liquidatie te zijn. De liquidatie geschiedt door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering nader te bepalen doeleinden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel: 18

De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag van de contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten of met de wet.
Wijzigingen van bet huishoudelijk reglement kunnen geschieden tijdens een algemene vergadering op voorstel van het bestuur, den wel op schriftelijk verzoek van tenminste twee/derde der stemgerechtigde leden der federatie.

SLOTBEPALING

Artikel: 19

In gevallen, waarin noch de statuten, noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders mocht beslissen.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ONTZETTING

Artikel: 1

Een lid dat zich schuldig maakt aan overtreding van de bepalingen in of krachtens statuten of dit reglement, kan door het bestuur voor een periode dan wel voor onbepaalde duur uit de rechten verbonden aan het lidmaatschap worden ontzet.

Artikel: 2

Ontzetting kan plaatsvinden ten aanzien van:
a. die leden, welke op de laatste dag van het lopende verenigingsjaar niet ten volle aan hun geldelijke verplichtingen hebben voldaan;
b. die leden, die de activiteiten van de Sportfederatie benadelen, terwijl zij geen – naar het oordeel van het bestuur – aanvaardbare reden hiervoor kunnen aanvoeren.

Artikel: 3

De maatregelen genoemd in artikel 1 van dit reglement doen de verplichtingen jegens de Sportfederatie onverminderd voortduren. De ontzetting uit het lidmaatschap doet alle na die ontzetting ontstane verplichtingen vervallen.

Artikel: 4

a. Indien ontzetting plaatsvindt bij bestuursbesluit, doet het bestuur daarvan ten spoedigst een schriftelijke kennisgeving aan het desbetreffende lid toekomen. Indien dit lid van dit besluit beroep wil instellen bij de algemene vergadering, dient hij zulks binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk aan het bestuur te berichten. Het bestuur roept ten spoedigst een buitengewone algemene vergadering bijeen.
De kosten van het bijeenroepen van de buitengewone algemene vergadering worden begroot op fl. 100. -. Dit bedrag dient door het betrokken lid bij vooruitbetaling te worden betaald. Indien het lid door de algemene vergadering in het gelijk wordt gesteld, zal het bedrag worden gerestitueerd. Het bedrag van de kosten zal jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld.
De ontzetting uit het lidmaatschap bij bestuursbesluit wordt van kracht op de twintigste dag na de dag van verzending van de schriftelijke kennisgeving, tenzij inmiddels van het betrokken lid bericht is ontvangen, dat hij beroep wenst in te stellen.
b. Ontzetting bij besluit van de algemene vergadering kan slechts plaatsvinden, indien het desbetreffende lid tijdig op de hoogte is gebracht van het feit, dat op die vergadering zijn ontzetting in stemming zal worden gebracht. Het besluit tot ontzetting wordt eerst genomen bij een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.

BESTUUR

Artikel: 5

De bevoegdheden en verplichtingen van de bestuursleden (maximaal 7) worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten en dit reglement door het bestuur vastgesteld.

Artikel: 6

Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer uit de leden gevormde commissies.

Artikel: 7

Ter vervulling van een vacature in het bestuur maakt het bestuur in de schriftelijke oproeping tot de algemene vergadering de naam van een kandidaat bekend. Voor de aanvang der vergadering kan door tenminste vier leden een tegenkandidaat naar voren worden gebracht. Wanneer geen tegenkandidaat naar voren is gebracht, wordt de door het bestuur voorgestelde kandidaat bij acclamatie gekozen.

Artikel: 7a

Criteria voor het benoemen van ereleden en 1eden van verdienste:

Ereleden

– een lid dient minimaal 15 jaar bestuurslid te zijn;
– hij dient in de daarvoor in aanmerking komende periode een meer dan gemiddelde inzet getoond te hebben;
– het bestuur beslist over de voordracht met meerderheid van stemmen, de voordracht geschiedt door het bestuur in de ledenvergadering.

Leden van verdienste

– een lid dient minimaal 9 jaar bestuurslid te zijn;
– hij dient in de daarvoor in aanmerking komende periode een meer dan gemiddelde inzet getoond te hebben;
– het bestuur beslist over de voordracht met meerderheid van stemmen, de voordracht geschiedt door het bestuur in de ledenvergadering.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel: 8

Op de algemene vergaderingen kunnen niet op de agenda vermelde onderwerpen, mits geen wijziging van de statuten of dit reglement, op voorstel van het bestuur mede in beschouwing worden genomen, indien tenminste twee/derde van de aanwezige stemgerechtigde leden zich daarvoor verklaren.

Artikel: 9

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk. Over voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd.
Bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen worden niet meegerekend de stemmen van hen, die hun stembriefje niet of op onjuiste wijze hebben ingevuld c.q. bij mondelinge stemming mededelen, dat zij zich wensen te onthouden van stemming.

VERGOEDING AAN BESTUURSLEDEN

Artikel: 10

Vergoeding der vaste kosten
Onkosten voortvloeiende uit administratiewerkzaamheden worden geheel vergoed. Onder deze kosten zijn begrepen telefoonkosten, portokosten en alle niet met name genoemde administratiekosten. Per drie maanden wordt door de penningmeester een opgave der gemaakte kosten ingewacht.
Vergoeding der incidentele kosten
Vergoeding der incidentele kosten wordt geregeld in een door het bestuur vast te stellen reglement vergoedingen.

INVORDERINGSKOSTEN

Artikel: 11

Indien leden in gebreke blijven te voldoen aan de op hen rustende verplichtingen van financiële aard, is het bestuur gerechtigd alle wettelijke middelen aan te wenden tot invordering, waarbij de op de invordering vallende kosten voor rekening van de nalatige zijn.

WIJZIGINGEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel: 12

Tot wijziging van dit reglement kan slechts worden besloten, indien het voorstel tot wijziging is vermeld op de, aan de leden van de federatie toegezonden, agenda van de desbetreffende vergadering.

SLOTBEPALING

Artikel: 13

In alle gevallen, waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, beslist, onder nadere goedkeuring van de algemene vergadering, het bestuur.